Terms & Conditions.

For a good understanding and business cooperation

Last update: 17th April 2015

Image already added

 
 
 

Artikel 1 | Algemeenheden

1. Voor elke opdracht of levering zijn onze algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing, tenzij er een duidelijk omschreven en door beide partijen ondertekend contract bestaat.
2. Iedere opdrachtgever wordt verondersteld kennis genomen te hebben van onze algemene verkoopsvoorwaarden en deze te aanvaarden.
3. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen CODE AGENCY en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen overeen te komen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, als wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
4. Wijzigingen in de persoons- en adresgegevens van de opdrachtgever dient deze direct schriftelijk of via mail mede te delen aan CODE AGENCY. Indien de opdrachtgever hierin verzuimt, is de
opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die CODE AGENCY als gevolg daarvan lijdt.

Image already added

 
 
 

Artikel 2 | Offertes

1. De offertes en bestekken van CODE AGENCY zijn slechts indicatief. Hun duur en geldigheid bedraagt maximum 30 dagen, behoudens andersluidende uitdrukkelijke en
schriftelijke bepaling door CODE AGENCY.
2. De in de offertes, bestekken en/of bestellingen vermelde prijzen zijn deze die gelden op de dag van het aanbod en zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
3. Elke bestelling, ongeacht deze via een officiële bestelbon gaat, of per mail werd bevestigd, of elke bestelling van een dienst zonder dat een voorafgaande offerte-aanvraag door de klant werd
aangevraagd, veronderstelt de kennis en aanvaarding van onze tarieven, prijzen en algemene verkoopsvoorwaarden door de klant en is bindend.
4. Prijsverhogingen of enige andere kosten die redelijkerwijs noodzakelijk waren, opkomende na het tijdstip van de offerte doch voor het tijdstip van de levering of dienstverlening, worden door
CODE AGENCY aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
5. De offertes en bestekken van CODE AGENCY worden opgesteld op basis van de door de klant gegeven aanwijzingen. Iedere wijziging hieraan brengt een prijsherziening met zich mee.

Image already added

 
 
 

Artikel 3 | Bestellingen

1. Bestellingen zijn bindend voor de opdrachtgever vanaf de ondertekening van de bestelbon, de bevestiging van de offerte zowel schriftelijk of via mail, of via bevestiging van de aanvraag van
een bepaalde job of dienst door de klant via mail. CODE AGENCY is gerechtigd een voorschot te vragen van 50% op de volledige prijs van de bestelling. Zodra het voorschot op onze rekening is
voldaan, wordt uw opdracht opgenomen in onze planning en uitgevoerd.
2. Een nieuw contract met betrekking tot hetzelfde product en/of dezelfde dienst vervangt alle eerder gesloten overeenkomsten.
3. CODE AGENCY heeft het recht opdrachtgevers te weigeren of uit te sluiten van bepaalde of alle diensten welke zij aanbiedt.

Artikel 4 | Prijzen

1. Alle door CODE AGENCY opgegeven prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn enkel indicatief en steeds exclusief BTW, tenzij anders is vermeld. CODE AGENCY is gerechtigd haar algemene voorwaarden en tarieven tussentijds te wijzigen of aan te vullen.

Artikel 5 | Facturen

1. Alle facturen zijn betaalbaar binnen 7 dagen na factuurdatum. Bij niet-betaling op de vervaldag zal van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, een verwijlintrest van 10% per maand vanaf de vervaldag verschuldigd zijn, evenals een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 250 euro. Bij gerechtelijke vervolging wordt het
bruto-factuurbedrag verhoogd met 20% plus intresten. Gerechtskosten vallen ten laste van de klant. Het niet-betalen van een vervallen factuur stelt ons vrij de in-uitvoer zijnde bestellingen in te
houden; in dat geval kan de koper geen aanspraak meer maken op de gegarandeerde leveringstermijn van de verkoper.
2. Indien de opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan opdrachtgever de bezwaren binnen acht (8) dagen na de datum op de rekening aan CODE AGENCY kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal CODE AGENCY een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.
3. Elk protest van de factuur dient binnen de acht (8) dagen na ontvangst van de factuur bij aangetekende brief en duidelijk gemotiveerd aan CODE AGENCY te worden meegedeeld.
4. Bij gebrek aan volledige betaling, zullen de werken, leveringen, goederen of prestaties kunnen worden ingehouden voor de verschuldigde bedragen.
5. Bij gebrek aan tijdige betaling van één factuur, worden alle andere schuldvorderingen van CODE AGENCY op de opdrachtgever onmiddellijk invorderbaar.
6. Indien een opdracht in gedeelten wordt uitgevoerd heeft CODE AGENCY het recht elke deellevering te factureren.
7. Indien een factuur niet op de vervaldag wordt voldaan en CODE AGENCY andere opdrachten van dezelfde opdrachtgever in uitvoering heeft, is CODE AGENCY bevoegd die opdrachten te annuleren respectievelijk zijn werkzaamheden te staken, zonder dat betrokken opdrachtgever aanspraak op schadevergoeding kan maken.
8. Voorts is opdrachtgever gehouden CODE AGENCY te vergoeden alle kosten, die CODE AGENCY maakt ter incasso van de openstaande bedragen. CODE AGENCY hoeft niet aan te tonen dat
geclaimde inningskosten door CODE AGENCY zijn gemaakt.
9. Bij te late betaling behoudt CODE AGENCY zich het recht voor om met onmiddellijke ingang de diensten volledig voor gebruik te blokkeren

Artikel 6 | Termijnen en levering

1. Leveringstermijnen worden enkel ten titel van inlichting gegeven, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de bestelbon, en zijn niet bindend. Vertragingen t.o.v. de toegezegde leveringstermijnen kunnen geen aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding wegens laattijdige uitvoering.
2. De afgesproken termijnen worden verlengd door de eventuele vertraging van de opdrachtgever in de aanbreng van elementen die CODE AGENCY nodig heeft om haar taak te volbrengen of door een vertraging in betaling van de afgesproken prijs.
3. Indien opeenvolgende leveringen zijn voorzien, moet elke levering afzonderlijk beschouwd worden als een onderscheiden overeenkomst, zodat de gebeurtenissen die betrekking hebben op één levering, geen invloed hebben op een volgende levering.
4. Indien een opdrachtgever de levertijd van een opdracht wenst te bekorten, is CODE AGENCY gerechtigd de daaraan verbonden hogere kosten boven de overeengekomen prijs in rekening te
brengen.
5. Alle verzendingen van goederen geschieden steeds op risico van de koper. Alle verpakkings en verzendingskosten zijn ten laste van de klant, welk ook het factuurbedrag is.

Artikel 7 | Opmerkingen, correcties en toevoegingen

1. In de offerteprijs is één correctieronde inbegrepen. Na aanlevering van uw teksten, layout, structuur, en alle andere digitale inhoud heeft u 15 werkdagen om uw opmerkingen te formuleren en
aan ons schriftelijk te laten weten. Als u uw opmerkingen over de eerste versie niet doorstuurt binnen de 15 werkdagen, beschouwt CODE AGENCY de eerste versie als definitief.
Let wel: toevoegingen of wijzigingen ten opzichte van de initiële briefing op het vlak van inhoud of stijl worden aangerekend aan het standaarduurtarief.

Artikel 8 | Annulering van de bestellingen

1. Bij eventuele schorsing van een order door de klant na ondertekening van de bestelbon, zal de klant verplicht worden de reeds gemaakte onkosten door CODE AGENCY te betalen als schadevergoeding, vermeerderd met 25%.

Artikel 9 | Duur van de overeenkomst

1. Een overeenkomst aangegaan voor bepaalde of onbepaalde duur, kan door elk der partijen uitsluitend schriftelijk, per reguliere post worden opgezegd tegen het einde van een kalendermaand met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden.
2. Een overeenkomst, aangegaan voor een bepaalde duur, kan door de afnemer worden verlengd tegen het einde van de termijn. Wordt zo’n overeenkomst een tweede maal verlengd, dan wordt het automatisch en zonder verwittiging van CODE AGENCY een overeenkomst van onbepaalde duur.

Artikel 10 | Beëindiging van een overeenkomst

1. Indien de opdrachtgever aan een of meer van zijn verplichtingen jegens CODE AGENCY niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt en evenmin gevolg geeft aan een ingebrekestelling met een termijn van één week, is CODE AGENCY bevoegd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst voor ontbonden te verklaren. In dat geval is opdrachtgever aansprakelijk voor de door CODE AGENCY geleden schade. Betalingsverplichtingen, betrekking hebbend op reeds verrichte werkzaamheden of leveringen blijven in stand.
2. Indien CODE AGENCY bij toerekenbare tekortkoming van opdrachtgever in de nakoming van zijn verbintenis tot buitengerechtelijke maatregelen overgaat, komen de kosten daarvan voor
rekening van opdrachtgever.
3. In geval van tussentijdse opzegging door de opdrachtgever heeft CODE AGENCY recht op een redelijke vergoeding voor geleden verlies en gederfde winst, inhoudende een vergoeding van
gemaakte kosten, een naar redelijkheid vast te stellen deel van het honorarium met inachtneming van de reeds verrichte werkzaamheden.
4. Opzegging dient steeds schriftelijk en aangetekend te gebeuren. Het moment waarop CODE AGENCY de opzegging ontvangt wordt beschouwd als opzegdatum.

Artikel 11 | Materialen en ter beschikking gestelde goederen

1. Beeldmateriaal of teksten, die door de opdrachtgever worden aangeleverd via eender welke digitale of elektronische manier, papier of eender welke andere drager, en die dienen ter voorbereiding of ontwikkeling van producten of diensten die door CODE AGENCY moeten uitgewerkt worden, hoeven niet terug bezorgd te worden, tenzij andersluidende schriftelijke bepaling.
2. De opdrachtgever vrijwaart CODE AGENCY voor elk beroep van derden betreffende de werken, documenten, informatie of elementen die zijn geleverd ter uitvoering van de opdracht door
CODE AGENCY.
3. De opdrachtgever ontslaat CODE AGENCY uitdrukkelijk van alle verantwoordelijkheid bij gehele of gedeeltelijke beschadiging of verlies van goederen die door hem ter beschikking werden
gesteld van CODE AGENCY door om het even welke reden, behoudens opzet of grove schuld van CODE AGENCY.
4. De opdrachtgever draagt alle risico’s, verantwoordelijkheden en kosten van de door CODE AGENCY in het kader van de bestelling ter beschikking gestelde goederen, documenten, projecten, enz…

Artikel 12 | Klachten - aansprakelijkheid

1. Om aanvaard te worden moeten alle klachten binnen acht (8) dagen na ontvangst van de factuur aangetekend ingediend zijn.
2. Alle mogelijke gevallen van overmacht, zijnde over het algemeen alle omstandigheden die de uitvoering van de bestelling verhinderen, verminderen of vertragen of die een overdreven
verzwaring van de verplichtingen van CODE AGENCY zouden teweegbrengen, ontslaan CODE AGENCY in elk geval van haar aansprakelijkheid voor het niet, het laattijdig of het gebrekkig uitvoer en van haar verbintenissen, zonder dat zij gehouden zal zijn tot enige schadevergoeding.
3. De afgifte van de ondertekende en gedateerde “goed voor verwerking” of “goed voor druk” ontslaat mij van elke aansprakelijkheid in verband met fouten nadien vastgesteld. Dit document blijft
mijn eigendom en vormt het bewijsmiddel in geval van geschil.
4. CODE AGENCY zal zich inspannen om haar prestaties zo snel mogelijk, technisch vlot en met zo weinig mogelijk hinder te laten verlopen. Gelet op de technische complexiteit en verscheidenheid van de computertechnologie zal CODE AGENCY echter niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor eventuele onderbrekingen, vertragingen, storingen of gegevensverlies, en verleent ze geen expliciete, noch impliciete garantie op haar prestaties.
5. CODE AGENCY is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveringen van derden, waar CODE AGENCY weinig of geen invloed op kan uitoefenen. CODE AGENCY kan
derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor gebreken en disfuncties in producten of diensten afkomstig van derden of voor nalatigheid, verzuim of wanprestatie van deze
derden.
6. CODE AGENCY is niet aansprakelijk wegens schending van octrooien, licentie of andere rechten van derden door het gebruik van gegevens, welke hem door of vanwege de opdrachtgever ter
uitvoering van de opdracht zijn verstrekt.
7. Indien de opdrachtgever nalaat de levering aan te nemen, begint de termijn van acht (8) dagen te lopen op het ogenblik van de ontvangst van de factuur.
8. De gebreken aan een deel van de levering geven niet het recht aan de cliënt het geheel van de levering te weigeren.
9. De aansprakelijkheid van CODE AGENCY beperkt zich tot de terugbetaling van de prijs van het niet conforme deel van de prestatie, en kan geen aanleiding geven tot enige andere vergoeding.
10. De opdrachtgever blijft ten aanzien van derden volledig verantwoordelijk voor de inhoud en de vorm van de geleverde prestaties en producten, die door hem besteld werden, verbonden aan de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument.
11. De opdrachtgever vrijwaart CODE AGENCY voor alle aanspraken van derden.
12. CODE AGENCY is niet aansprakelijk voor schade in de ruimste zin van het woord, tenzij deze schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van CODE AGENCY.
13. Indien het geleverde na de oplevering ervan wat betreft aard en/of samenstelling zijn gewijzigd, vervalt elk recht tot klacht.
14. CODE AGENCY is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat CODE AGENCY is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
15. Bij staken van diensten door CODE AGENCY zal de opdrachtgever geen schadevergoeding kunnen eisen.

Artikel 13 | Overmacht

1. Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen.
2. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van CODE AGENCY opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen voor CODE AGENCY niet mogelijk is, langer duurt dan twee (2) maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
3. Indien CODE AGENCY bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen is hij gerechtigd het reeds geleverde dan wel het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 14 | Intellectuele rechten

1. Creaties verzorgd door CODE AGENCY blijven altijd onvervreemdbaar mijn eigendom, zowel moreel als intellectueel, en zijn niet door de klant opeisbaar, tenzij er uitdrukkelijk anders werd
overeengekomen.
2. Behoudens andersluidend beding, blijft CODE AGENCY alleen titularis van de auteursrechten en naburige rechten op de, in kader van de haar toevertrouwde opdracht, uitgevoerde werken en
prestaties zoals bijvoorbeeld software, grafisch materiaal, websites, concepten, adviezen, rapporten, enz…. Ze blijven het onvervreemdbaar eigendom van CODE AGENCY en mogen zonder
schriftelijke toestemming op generlei wijze worden gebruikt voor andere doeleinden dan deze die het voorwerp uitmaken van de bestelling. Noch mogen ze worden gekopieerd,
vermenigvuldigd of op andere wijze worden gebruikt of aan derden ter beschikking worden gesteld. Het auteursrecht van door CODE AGENCY bij derden ingekochte producties blijft eigendom
van deze derden.
3. Indien CODE AGENCY beschadiging constateert aan haar uitgevoerde werken en prestaties zonder daarvoor toestemming te hebben verleend, behoudt CODE AGENCY zich het recht voor, de
rechten aan de opdrachtgever te verkopen, of herstel tot oorspronkelijke staat te eisen, of het beschadigde product definitief te verwijderen.
4. CODE AGENCY is gerechtigd de werken en prestaties, die hij voor de opdrachtgever uitvoerde, te vertonen aan potentiële opdrachtgevers.
5. Bij elk gebruik van de geleverde werken en prestaties door CODE AGENCY, dient er een bronvermelding te zijn van CODE AGENCY (Copyright © CODE AGENCY – https://codeagency.be).
6. CODE AGENCY behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Extra voorwaarden specifiek voor de website ontwikkeling activiteiten van CODE AGENCY

Artikel 15 | Algemeen

1. Een overeenkomst betreffende webdesign of development komt tot stand op de dag waarop een kopie van de offerte getekend en volledig naar waarheid is ingevuld via wederzijdse acceptatie op een tijdstip waarop de geldigheid van de offerte van kracht is en schriftelijk per reguliere post in het bezit is gekomen van CODE AGENCY, of de bestelling via e-mail werd bevestigd.
Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts en uitsluitend schriftelijk geschieden.
2. Plaatsing van een website geschiedt zo spoedig mogelijk na schriftelijke opdracht en aanlevering van gegevens en promotiemateriaal, of op een later af te spreken tijdstip. Tenzij anders
overeengekomen bedraagt de standaard levertermijn van een website 45 werkdagen te tellen vanaf de dag dat CODE AGENCY het laatste noodzakelijke materiaal voor de ontwikkeling van de website van de klant ontvangen heeft. Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van CODE AGENCY zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.
3. CODE AGENCY heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien:
3.1. opdrachtgever oneigenlijk gebruik maakt van het internet;
3.2. opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving;
3.3. opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden;
3.4. opdrachtgever informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden.

Artikel 16 | Garantie

1. Gedurende één maand na de datum van oplevering heeft opdrachtgever volledige garantie op taal- en programmeerfouten indien deze geconstateerd worden op Microsoft Edge, Google Chrome 31.0 of Mozilla Firefox 3.0.
2. Uitgesloten van garantie zijn technische problemen (of anderszins) die ontstaan als gevolg van het niet juist of niet volledig installeren van de browser van welk merk ook of die ontstaan als gevolg van het niet correct gebruik van de browser door de gebruiker of bezoeker van de website. Eveneens uitgesloten zijn de problemen die ontstaan door het niet correct kunnen behandelen van een HTML-pagina door een browser van gelijk welk merk.
3. Garanties vervallen indien er wijzigingen zijn aangebracht in de website door opdrachtgever of derden.

Artikel 17 | Geschillen

1. Uitsluitend het Belgische recht is van toepassing. Bij een conflict van verschillende rechtsregels in de tijd, geldt het recht dat van toepassing was op het ogenblik dat de verbintenis uitgevoerd
werd of diende uitgevoerd te worden.
2. Zo een minnelijke regeling ingeval van een geschil uitgesloten is, worden alle geschillen door de rechtbank van Tongeren behandeld.